понеділок, 8 вересня 2014 р.Затверджено наказом
департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від 02.09.2014 № 272
Навчальна ПРОГРАМА
предмету «Трудове навчання»
для учнів 4–10 класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (для розумово відсталих дітей)

Варіативний модуль «Бісероплетіння»

(автор: Письменна Наталія Ярославівна)
Тернопіль – 2014

ЗМІСТ


Вступ ………………………………………………………………………………………………………………….

Критерії оцінювання навчальних досягнень ……………………………………………………………………….

Тематично-календарний план ………………………………………………………………………………………

Зміст навчального матеріалу ………………………………………………………………………………………..
4 клас ………………………………………………………………………………………………………………….

5клас …………………………………………………………………………………………………………………..

6клас …………………………………………………………………………………………………………………..

7клас …………………………………………………………………………………………………………………..

8клас …………………………………………………………………………………………………………………..

9клас …………………………………………………………………………………………………………………..

10клас …………………………………………………………………………………………………………………

Список використаних джерел ………………………………………………………………………………………

3

6

8


17

21

25

29

33

39

45

54


Пояснювальна записка

Вступ
Профільне навчання в спеціальній школі, для дітей, які потребують корекції розумового розвитку спрямоване на оволодіння учнями знань, формування в них умінь і навичок, які можуть бути закладені в основу майбутньої спеціалізації та професії. Саме професійно-трудові навички є одним із головних соціальних компонентів підготовки учнів до успішної соціалізації та реалізації у самостійному житті.
Враховуючи запити суспільства на сучасному етапі розвитку галузі культури, потреби ринку, а також перспективи соціально-трудової адаптації випускників, виникає потреба щодо опанування ними такого виду декоративно-прикладного мистецтва як бісероплетіння.
Програма варіативного модуля «Бісероплетіння» складається з пояснювальної записки, критеріїв оцінювання, навчально-тематичного плану, змісту навчального матеріалу та вимог до рівня підготовки учнів, списку рекомендованих джерел. На вивчення бісероплетіння в 4-7 класах відводиться 2 години на тиждень, у 8 – 3 год., у 9 – 4 год., у 10 – 6 годин. На теоретичні заняття відповідно до плану програми виділено 139 год., а на практичні – 577 год., а саме: 4 клас-теоретичних 19 год. практичних 51 год.; 5 – 16/54; 6 – 13/57; 7 – 12/58; 8 – 22/83; 9 – 24/116; 10 – 33/177.
Відповідно до критерій оцінювання навчальної діяльності учнів ґрунтується на принципі позитивності, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач. Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим у контексті того, що навчальна діяльність, у кінцевому результаті, повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню та вміннях все це застосовувати в життєвій діяльності. Тобто вміння на основі отриманих знань вирішувати проблеми, які виникають у різних життєвих ситуаціях.
Враховуючи психофізіологічні особливості учнів, у програмі будь-яких форм контролю навчання (екзаменів, заліків, захистів творчих робіт і т. п.) не передбачено.
Головною метою програми варіативного модуля «Бісероплетіння» є оволодіння учнями різними видами обробки бісеру. Набуття школярами навичок виготовлення виробів технологією бісероплетіння відбувається у процесі: отримання техніко-технологічних знань; формування загальнотрудових умінь (у т. ч. орієнтування у варіативності способів виконання практичного завдання, планування послідовності дій та здійснення самоконтролю); виховання наполегливості, ретельності й акуратності; тренування дрібної моторики рук; розвитку логічного мислення.
Навчання учнів за цією програмою відбувається в три етапи. На першому етапі (4 клас) передбачено ознайомлення учнів з різними видами бісеру, стеклярусу, методами їх кріплення, із технологією виготовлення найпростіших виробів із бісеру.
Другий етап (5–8 класи) – основний. На даному етапі навчання учні опановують необхідні теоретичні знання та практичні навички щодо нанизування бісеру різними способами, в’язання ланцюжків за схемами та оснащення їх застібками, вишивання бісером за схемами.
Третій етап (9–10 класи) – закріплення набутих теоретичних знань і практичних умінь – самостійне розроблення нескладних схем (візерунків), поєднання різних методів плетіння (зокрема, для виготовлення сувенірів), самостійне виконання робіт за схемами, вишивка бісером.
Базові знання з бісероплетіння, які учні отримують за період з 4 по 10 клас, сприяють удосконаленню їхніх знань з техніки та технологій, практичних умінь.
Особливу увагу на кожному вступному занятті слід приділяти навчанню учнів загальним правилам безпечної роботи та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. На наступних заняттях обов’язково треба проводити інструктаж з правил дотримання безпеки праці під час виконання кожної конкретної операції. Важливим у оволодінні прийомами бісероплетіння є те, що ця робота потребує значної уваги й зосередженості, а це сприяє гальмуванню процесів збудження в корі головного мозку.
Навчання учнів здійснюється за принципом «від простого до складного». Щорічне повторення основних методів плетіння забезпечує закріплення вивченого матеріалу та дозволяє ускладнювати завдання, які ставляться перед учнями.
Під час практичної частини заняття учитель спочатку демонструє виконання технологічної операції, потім учні виконують цю операцію разом із учителем, а після цього вони виконують цю операцію самостійно, що дозволяє вчителю виявити рівень оволодіння учнями певним об’ємом знань, умінь, навичок з теми.
В процесі трудового навчання значну увагу необхідно приділяти розвитку в школярів загально-трудових умінь: аналізу об’єкта діяльності щодо його призначення, вибору матеріалу, визначення форми, розміру, кількості деталей та способу їх з’єднання, оздоблення; функціональним особливостям оснащення для його виготовлення, а також плануванню послідовності власної діяльності та здійснення самоконтролю. Низький рівень зазначених вище умінь спричиняє дітям значні труднощі під час самостійного виконання ними практичних завдань. Крім того учні мають отримувати від виконання роботи та результатів своєї праці естетичне задоволення, що є одним з елементів корекції розумової діяльності учнів.
Одним із засобів забезпечення ефективності діяльності учнів на уроках є навчання користуватися наочною опорою, а саме: малюнками, схемами, креслениками виробів та їх деталей, технологічними та інструкційними картками, зображеннями процесу правильного виконання трудових прийомів, наочністю, макетами виробів та ін.
Програма тісно пов’язана з технологією виготовлення швейних виробів, адже оволодіння бісероплетінням, зокрема вишиванням бісером, передбачає використання навичок крою та шиття.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з бісероплетіння здійснюється з врахуванням особливостей розвитку в двох аспектах: оцінюється рівень оволодіння теоретичними знаннями та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання практичних робіт. Критерії, за якими здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів, мають комплексний характер. До них належать: рівень застосування знань та умінь у практичній роботі; уміння користуватися різними видами технологічної документації та іншими джерелами інформації; дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу); уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи; рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції; дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог; дотримання норм часу на виготовлення виробу; рівень самостійності у процесі організації і виконанні роботи (планування трудових процесів, самоконтроль, тощо), виявлення елементів творчості.

Рівень навчальних досягнень учнів
Бали
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І.Елементарний
(низький)
1
Учень може розпізнавати деякі об’єкти вивчення (матеріали, схеми, тощо) та називає їх (на побутовому рівні); знає правила безпеки при роботі в навчальній майстерні.
2
Учень розрізняє обєкт вивчення, розпізнає інструменти та обладнання для виконання практичних робіт.
3
Учень має фрагментарні уявлення з предмета вивчення (обізнаний з деякими технологічними поняттями); може використовувати за призначенням робочі інструменти та обладнання.
ІІ. Початковий
(нижче середнього)
4
Учень знає окремі факти, що стосуються технологічних об’єктів; виконує елементарні прийоми роботи інструментом.
5
Учень відтворює навчальний матеріал за допомогою вчителя; може виконувати окремі операції; дотримується послідовності виготовлення виробу; володіє прийомами роботи інструментом.
6
Учень самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу; дотримується технології виготовлення виробу; з допомогою учителя виконує завдання, що стосуються певних етапів процесу виконання роботи.
ІІІ. Середній
7
Учень самостійно і логічно відтворює фактичний і теоретичний матеріал; виконує практичну роботу відповідно до інструкцій учителя; з допомогою учителя виконує завдання, що стосуються усіх етапів проектної діяльності.
8
Учень виявляє розуміння навчального матеріалу, наводить приклади; може самостійно обирати конструктивні елементи виробу; раціонально організовує робоче місце.
9
Учень володіє навчальним матеріалом і використовує набуті знання і уміння у стандартних ситуаціях; може самостійно і обґрунтовано обирати конструктивні елементи виробу.
ІV. Достатній
10
Учень володіє засвоєними знаннями та уміннями і застосовує їх у нестандартних ситуаціях; з допомогою учителя проектує та виконує всі види запланованих робіт.
11
Учень володіє глибокими знаннями і навичками з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, знаходить і аналізує додаткову інформацію; самостійно проектує та виконує всі види запланованих робіт, допускаючи при цьому незначні відхилення у технологічних операціях.
12
Учень має системні знання та навички з предмета, свідомо використовує їх, у тому числі у проблемних ситуаціях; самостійно проектує та виконує, використовуючи відповідні технології, всі види запланованих робіт.
Тематичний план

4 клас

з/п
Назва теми (розділ)
Кількість годин - 70
Разом
Теоретичних
Практичних
1
Бісероплетіння – як вид декоративно-прикладного мистецтва.
Застосування виробів виготовлених із бісеру.
Інструменти та матеріали для роботи із бісером.
Нанизування бісеру.
4
2
2
2
Виготовлення найпростіших видів плетіння.
10
3
7
3
Види підвісок.
Техніка виготовлення підвісок і їх застосування.
6
2
4
4
Плоскі і об’ємні вироби (паралельне плетіння).
Поняття про виготовлення плоских сувенірів.
Виготовлення плоских сувенірів із бісеру паралельним плетінням.
12
4
8
5
Вишивка бісером - поширений вид декоративно-прикладного мистецтва.
Застосування у побуті.
Оздоблення одягу вишивкою.
Матеріали для вишивки. Інструменти для вишивки.
Правила безпечної роботи під час вишивання.
12
2
10
6
Сувенір із бісеру.
Виготовлення квітів із бісеру нанизуванням та кріпленням бісерин.
16
2
14
7
Виготовлення прикрас із бісеру методом «низання».
10
4
65 клас

з/п
Назва теми (розділ)
Кількість годин - 70
Разом
Теоретичних
Практичних
1
Дугове плетіння.
Пластика і форма дугового плетіння.
Особливості багатопелюсткового з’єднання квітів.
16
3
13
2
Традиційні види плетіння.
Плетіння технікою «хрестик». Поєднання кольорів при виконанні технікою «хрестик».
Ланцюжок виготовлений технікою «хрестик».
8
2
6
3
Схематичні особливості паралельного плетіння.
Виготовлення виробу «Метелик».
10
2
8
4
Види підвісок.
Виготовлення підвісок із 3-х бісерин в одноколірному і в трьохколірному виконанні.
6
1
5
5
Браслет виготовлений технікою «хрестик»
4
1
3
6
Закріплення техніки паралельного плетіння бісером.
Виготовлення композиції «Проліски».
16
2
14
7
Застосування техніки скручування дротиків для виготовлення виробів. Композиція «Зимовий водоспад».
10
2
8


6 клас

з/п
Назва теми (розділ)
Кількість годин - 70
Разом
Теоретичних
Практичних
1
Традиційні види плетіння.
Техніка плетіння «колечка». Прийоми виконання зразку технікою «колечка».
Браслет виготовлений технікою плетіння «колечка».
6
2
4
2
Об’ємні вироби. Особливості паралельного плетіння бісером Схематичні особливості паралельного плетіння. Виготовлення
брелока «Крокодил».
6
1
5
3
Призначення і способи виготовлення рамки. Шаблон. Контур деталей. Види паперу. Використання в побуті. Властивості паперу. Оздоблення виробу .Виготовлення рамки для фотографій прикрашеної бісером.
8
2
6
4
Асортимент бісерних сувенірів. Ознайомлення з особливостями нанизування бісеру, скручування дроту.
Надання естетичного виду виробу. Виготовлення
сувеніру із бісеру «Троянди».
16
3
13
5
Петельний спосіб плетіння. Скручування дротиків. Застосування петельного скручування для виготовлення виробів.
Виготовлення композиції «Чарівна берізка».
20
2
18
6
Традиційні прийоми виконання листівок .
Застосування техніки скручування при виготовлення квітів. Виготовлення вітальної листівки (до Дня матері).
6
1
5
7
Ознайомлення з технікою плетіння «квіточка».
Виготовлення кольє технікою плетіння «квіточка», «хрестик».
8
2
6


7 клас


з/п
Назва теми (розділ)
Кількість годин - 70
Разом
Теоретичних
Практичних
1
Виготовлення кольє і кулона поєднанням різних технік плетіння «колечка» і «хрестик».
8
2
6
2
Застосування петельного плетіння для виконання виробів. Виготовлення композиції «Бузок».
12
2
10
3
Традиційні прийоми прикрашання одягу бісерною вишивкою. Матеріали для оздоблення вишивкою.
Технологія виконання вишивки. Вишивка бісером по контуру. Виготовлення брелока «Метелик».
6
1
5
4
Квіти з бісеру. Виготовлення різних квітів з бісеру.
Надання виробу естетичного вигляду.
Виготовлення композиції «Польові квіти».
20
2
18
5
Технологія виконання та вимоги до якості плетіння бісерної сітки. Бісерна сітка з колечок.
Браслет виконаний технікою «бісерна сітка».
8
2
8
6
Особливості геометричного візерунку.
Поєднання геометричних елементів при виконанні виробу.
Способи кріплення бісеру за допомогою воску або клеючої стрічки.
Виготовлення виробу «Великоднє яйце».
6
1
5
7
Поєднання різних технік плетіння для виготовлення прикрас з бісеру «хрестик» і «колечка». Виготовлення виробу «Каблучка».
2
1
1
8
Одиничний бісерний ряд. Пришивання по дві намистинки та групами.
Вишивка елементів малюнку.
Виготовлення виробу «Подушечка для голок».
6
1
5

8 Клас

з/п
Назва теми (розділ)
Кількість годин - 105
Разом
Теоретичних
Практичних
1
Кругове плетіння. Плетіння суцільного джгута
Виготовлення браслету «Змійка»
10
2
8
2
Петельний спосіб плетіння з низок бісеру.
Виготовлення куща «Троянди».
10
2
8
3
Різновиди бісерної вишивки. Вишивка бісером стебловим способом.
Виготовлення рамочки для фотографій.
18
4
14
4
Петельний спосіб плетіння виробів. Застосування методу паралельного плетіння бісеру.
Виготовлення новорічної ялинки петельним способом.
Виготовлення «Діда Мороза і Снігурочки» паралельним методом плетіння.
20
5
15
5
Поєднання різних технік плетіння для виконання виробу.
Виготовлення кольє «Шехерезада».
10
2
8
6
Застосування методу паралельного низання бісеру на бісерному дроті для виготовлення квітів листочків.
Виготовлення композиції «Флоксія».
14
2
12
7
Види художньої обробки тканини. Застосування вишивки у побуті. Виготовлення картинки вишитої бісером.
6
1
5
8
Техніка плетіння мозаїка
Виготовлення браслету «Перлинний».
6
1
5
9
Плетіння ажурних ланцюжків однією і двома голками.
Плетіння ажурних ланцюжків із зубчиками по краях.
Виготовлення кольє «Ніжність».
5
1
4
10
Виготовлення обємних іграшок. Плетіння технікою «хрестик». Виготовлення обємної іграшки «Змія».
6
2
4
9 Клас

з/п
Назва теми (розділ)
Кількість годин - 140
Разом
Теоретичних
Практичних
1
Виготовлення прикрас з бісеру. Використання техніки «імітації ткацтва» для виготовлення прикрас.
Виготовлення кольє «Орхідея».
14
2
12
2
Виготовлення обємного сувеніру. Техніка плетіння «стібка по колу». Виготовлення обємної іграшки «павук».
6
2
4
3
Квіти з бісеру. Дугове плетіння. З’єднання по колу низок бісеру. Виготовлення композиції «Букет лілій».
14
2
12
4
Виготовлення аксесуарів вишитих бісером.
Техніка вишивання бісером по вільному контору.
Виготовлення косметички (вишитої бісером).
12
2
10
5
Особливості петельного способу плетіння.
Використання петельного способу для виготовлення виробів.
Виготовлення дерева «Сакура».
12
2
10
6
Плетіння технікою «колечка». Поступове збільшення рядів методом довязування «колечок». Виготовлення браслету «Решітка».
4
1
3
7
Поєднання намиста і бісеру при виконанні бісерних прикрас. Виконання плетіння по схемі. Обплетення бусинок або намиста бісером.
Виготовлення кольє «Перлинний вальс».
6
2
4
8
Виконання виробів поєднанням різних технік плетіння.
Освоєння нової техніки «голчате плетіння».
Виготовлення композиції «У пошуках Немо»(панно).
14
2
12
9
Зєднання колом низок бісеру за допомогою схрещення осей.
Виготовлення виробу «Сонях».
16
2
14
10
Вивчення техніки плетіння «ажурна сітка».
Застосування техніки для виготовлення виробів.
Виготовлення Великоднього яйця методом «ажурна сітка».
Виготовлення підставки.
14
2
12
11
Техніка плетіння суцільного джгута. Плетіння джгута методом «мозаїка по колу».
Виготовлення кольє «Хвилька».
8
2
6
12
Об’ємні вироби із бісеру.
Плетіння об’ємних квітів із круглими пелюстками.
Виготовлення вітальної листівки до Дня матері.
14
2
12
13
Техніка плетіння мозаїка по діагоналі.
 Застосування техніки для виготовлення прикрас.
Виготовлення виробу заколка «Лілія».
6
1
510 Клас

з/п
Назва теми (розділ)
Кількість годин - 210
Разом
Теоретичних
Практичних
1
Виготовлення плетіння «хрестик» в двох кольорах за схемою. Виготовлення ланцюжка «Веселі кутики».
4
1
3
2
Виготовлення обємної іграшки. Повторення вправ нитками з двома голками. Техніка плетіння «цегляний стібок по колу».
Виготовлення виробу «Їжачок».
8
2
6
3
Виготовлення рамочки для фотографії технікою «колечка». Вишивка бісером по сітці «колечка».
40
4
36
4
Традиційні способи низання бісеру. Плетіння виробів по схемі.
Виготовлення кольє «Натхнення».
12
2
10
5
Техніка плетіння «хрестик». Збільшення по ширині виробу довязуванням наступних рядів технікою «хрестик».
Виготовлення виробу: «Сумочка для мобільного телефону».
12
2
10
6
Вишивка виробу стебловим швом. Застосування вишивки у побуті. Симетричність та асиметричність розміщення елементів малюнку. Стебловий шов.
Виготовлення виробу «Шкатулка».
20
3
17
7
Обєм і простір у композиції. Виготовлення фруктів методом «паралельного низання».
Виготовлення « натюрморту» із фруктів.
14
2
12
8
Виконання квадратів технікою «хрестик».
Плетіння візерунків за схемою з’єднання двох деталей технікою «хрестик».
Виготовлення кольє «Роксолана».
Виготовлення браслету «Роксолана».
20
3
17
9
Освоєння нової техніки плетіння «арками».
Виготовлення виробу до Дня Валентина «Милі сердечка».
12
2
10
10
Застосування вишивки в одязі та предметах побуту.
Види техніки вишивки: одиничний бісерний ряд, стебловий шов, пришивання бісеру групами.
Виготовлення виробу рушник «Великодній».
20
3
17
11
Поєднання техніки «мозаїка» і «хрестик».
Прийоми виконання підвісок.
Виготовлення кольє «Захід сонця».
12
2
10
12
Удосконалення навиків виконання плетіння технікою «цегляний стібок по колу».
Виготовлення сувеніру «Рибка».
10
2
8
13
Техніка плетіння «стільники».
Виготовлення кольє «Афродита».
Виготовлення браслету комплекту «Афродіта».
18
3
15
14
Нанизування бісеру і скручування дроту петельним способом.
Виготовлення дерева «Бонсай».
8
2
6


Програма для 4-10 класів

К-сть
Зміст навчального матеріалу
Навчальні досягнення учнів
Спрямованість корекційно-розвивальної роботи
4 –й клас (68 год.)
1
4
Матеріали інструменти та приладдя для виконання робіт з бісеру.
Технічні відомості. Бісероплетіння – як вид декоративно-прикладного мистецтва. Застосування виробів виготовлених із бісеру. Інструменти та матеріали для роботи із бісером.
Правила безпечної роботи. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час роботи із бісером.


Бісер. Види бісеру. Бісер матовий, з відблиском, перламутровий


Інструменти. Будова та призначення інструментів. Робочий інструмент – голка, ножиці, вимірювальний інструмент - сантиметрова стрічка , лінійка.Практичні роботи.
Організація робочого місця. Сортування бісеру. Нанизування бісеру.


Учень : має загальне уявлення про рукоділля, знає назви матеріалів, назви і призначення інструментів, що використовується на заняттях; обізнаний з правилами поведінки та безпечної праці

Учень: знає призначення бісеру, розрізняє різні види бісеру.

Учень: знає назви та призначення інструментів, уміє користуватись вимірювальними інструментами


Учень: пояснює необхідність правильної організації робочого місця. Дотримується: правил безпечної праці.


Формування в учнів уявлень про матеріали, інструменти. Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами матеріалів та їх властивостей.


Розвиток пам’яті на основі поданої інформації про бісер.

Розвиток мислення на основі здійснення класифікації за формою, розміром, кольором.Здійснює корекцію дрібної моторики на основі роботи з бісером. Розвиток мислення на основі здійснення сортування бісеру за формою, розміром, кольором.

2
10
Виготовлення найпростіших видів плетіння
Техніко-технологічні відомості. Історія виготовлення скла і бісеру. Ознайомлення з різними напрямками роботи бісероплетіння. Традиційні види плетіння.Практичні роботи. Вимірювання волосінні. Зав’язування вузлика. Виготовлення плетіння в одну нитку. Виготовлення плетіння в дві нитки. Плетіння зразку технікою «хрестик».


Учень має загальне уявлення про виготовлення бісеру назви і призначення різних видів бісеру, ознайомлений з основними видами плетіння.


Учень: вміє відміряти і відрізати волосінь, зав’язувати вузлик, виконує плетіння в одну, дві нитки, плетіння технікою «хрестик».

Розвиток пам’яті на основі поданої інформації про історію виготовлення бісеру. Збагачення уявлення про види прикрас з бісеру

Формування організованості, самостійності у навчально-практичній діяльності та умінь виконувати практичні завдання за даним зразком.

3
6
Види підвісок
 Техніко-технологічні відомості. Види підвісок. Техніка виготовлення підвісок і їх застосування.


Практичні роботи. Виконання підвісок із однієї бісеринки в одноколірному виконанні.

Учні: знають види підвісок, техніку виконання підвісок.


Учень: вміє виконувати підвіски із однієї бісеринки в одноколірному виконанні.
Формувати мислення на основі розвитку вмінь порівнювати підвіски із різної кількості бісерин.

Розвиток дрібної моторики рухів в процесі виконанні трудових операцій.

4
12
Плоскі і об’ємні вироби
 Техніко-технологічні відомості. Плоскі і об’ємні вироби. Поняття про виготовлення плоских сувенірів. Ознайомлення із схемою в’язання виробів. Чергування кольорів (добір кольорів, перетяжки). З’єднання деталей виробів.


Практичні роботи. Паралельне плетіння. Виготовлення плоских сувенірів із бісеру (сонечко, квіточка, рибка).

Учні: знають, що є плоскі і об’ємні іграшки, за зразком виконують схему в’язання, з’єднання деталей виробу.
Учні: уміють виготовляти виріб за зразком, за інструкційною карткою.

Збагачення уявлень про види виробів із бісеру. Формування вмінь аналізувати вироби за кількістю деталей, способом з’єднання, за формою.

Розвиток загально-трудових умінь на основі аналізу виготовлення іграшки, планування послідовності дій та здійснення порівняння свого виробу із зразком.

5
12
Вишивка бісером
Техніко-технологічні відомості. Вишивка бісером - поширений вид декоративно-прикладного мистецтва. Застосування у побуті. Оздоблення одягу вишивкою.
Матеріали для вишивки: бісер, стеклярус, рублений бісер, буси, стрази, паєтки.
Інструменти для вишивки: голка №12, ножиці, наперсток, п’яльця.
Правила безпечної роботи вишивання.Практичні роботи. Розгляд виробів з вишивкою бісером. Вибір тканини, ниток, бісеру для вишивання. Закріплення однієї бусинки за контуром. Перебиванні малюнку вишивки за допомогою кальки. Вишивка картинки по контуру . Закріплення вишивки в рамочку.

Учні: мають загальні відомості про вишивку бісером, застосування у побуті, матеріали необхідні для виконання вишивки.

Учень: знає назви матеріалів і інструментів для вишивки, уміє користуватися інструментами.


Учень: знає призначення ниток, бісеру, тканини для вишивки, називає способи пришивання

Розвиток зв’язного мовлення на основі формування вмінь описувати зображення об’єктів діяльності.

Збагачення уявлень про види робіт з бісеру . Формування вмінь аналізувати вироби за призначенням, формою.

Здійснювати корекцію дрібної моторики на основі роботи голкою, ножицями. Розвивати уміння користуватися наочною опорою – зразком, шаблоном, малюнком.

6
16
Сувенір з бісеру
Техніко-технологічні відомості. Асортимент бісерних сувенірів. Ознайомлення з особливостями плетіння за схемою. Нанизування та кріплення бісерин. Надання естетичного вигляду виробам.

Практичні роботи. Прийоми виконання пелюсток квітів. Виготовлення серединок квітів. Виготовлення листочків. З’єднання деталей виробу. Оздоблення виробу.


Учень: знає призначення сувенірів із бісеру, орієнтується в послідовності виконання схеми, з’єднання бісерного виробу.

Учень: уміє для зразком виконувати деталі виробу з’єднувати їх; за допомогою вчителя здійснює оздоблення сувеніру.

Збагачення уявлень про види сувенірів із бісеру.
Розвиток загально-трудових вмінь на основі аналізу виготовленого виробу, планування послідовності дій та здійснення порівняння свого виробу із зразком.

7
10
Виготовлення прикрас із бісеру.
Техніко-технологічні відомості. Ознайомлення з різними видами прикрас. Призначення прикрас з бісеру. Виготовлення прикрас методом «низання».
Правила безпечної роботи. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час роботи з бісером.

Практичні роботи. Підбір бісеру волосінні. Вимірювання волосінні, зав’язування вузлика. Виготовлення ланцюжка методом «низання».

Учень: знає назви та призначення прикрас, обізнаний з правилами поведінки та безпечної праці.Учень: уміє відміряти і відрізати волосінь, зав’язати вузликом , виконує плетіння методом «низання»

Збагачення уявлень про різні види прикрас із бісеру.

Формування організованості, самостійності у навчально-практичній діяльності та умінь виконувати практичні завдання.

5-й клас (68год.)
1
16
Дугове бісероплетіння.
 Техніко-технологічні відомості. Про бісер, як матеріал творчості. Інструктаж з техніки безпеки. Дугове плетіння. Пластика і форма дугового плетіння. Особливості багатопелюсткового з’єднання квітів (троянди, жоржини).


Практичні роботи. Виготовлення фрагментів і деталей квіткової композиції дуговим плетінням.

Учень: має загальне уявлення про рукоділля, знає назви матеріалів, назви і призначення інструментів що використовується на заняттях; обізнаний з правилами поведінки та безпечної праці. Учень знає назву плетіння , має уявлення форми виготовляє мого предмету.

Учень: за зразком виконує дугове плетіння виробу.

Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами матеріалів та їх властивостей. Формування мислення на основі розвитку вмінь виконання дугового плетіння.
Розвиток дрібної моторики в процесі виконання трудових операцій.

2
8
Ланцюжок виготовлений технікою «хрестик».
Техніко-технологічні відомості. Традиційні види плетіння. Плетіння технікою «хрестик». Поєднання кольорів при виконанні технікою «хрестик». Застосування техніки плетіння «хрестик».


Практичні роботи. Плетіння зразків виконаних технікою «хрестик». Виготовлення ланцюжка технікою «хрестик».


Учні: знають назви традиційних видів плетіння, послідовність виконання техніки плетіння «хрестик».Учні: уміють виготовляти виріб за зразком, інструкційною картою.


Формування мислення на основі розвитку вмінь порівняння різних видів плетіння. Розвиток естетичного смаку на основі добору бісеру.

Розвиток загально-трудових вмінь на основі виготовлення виробу технікою «хрестик».


3
10
Паралельне плетіння бісером.
Техніко-технологічні відомості. Особливості паралельного плетіння бісером. Схематичні особливості паралельного плетіння.


 Практичні роботи. Замальовка схем для паралельного плетіння метелика. Поєднання кольорів при створенні схеми. Підбір бісеру 2-х кольорів. Виготовлення тулубу та голови метелика. Виготовлення маленьких та великих крилець. З’єднання і закріпка крилець.

Учні:знають послідовність виконання паралельного плетіння.


Учні: вміють відміряти довжину дроту , перетягувати паралельно дріт.

Формувати мислення на основі розвитку вмінь виконання даного плетіння.

Розвиток дрібної моторики в процесі виконанні трудових операцій.
4
6
Підвіски.
Техніко-технологічні відомості. Види підвісок. Знайомство з технікою виготовлення підвіски із 3-х бісерин в одноколірному і в трьохколірному виконанні.

Практичні роботи. Плетіння підвісок із 3-х бісерин в одноколірному виконанні. Плетіння підвісок із 3-х бісерин в трьохколірному виконанні.


Учні: мають уявлення про виконання підвісок із 3-х бісерин в одноколірному і в трьохколірному виконанні.

Учні: уміють виготовляти підвіски в одному і в багатьох кольорах.

Збагачення уявлень учнів про види підвісок. Розвиток естетичних смаків при підборі бісеру.

Розвиток самостійності на основі формування загально трудових умінь.
5
4
Браслет виготовлення технікою «хрестик».
 Техніко-технологічні відомості. Призначення браслетів. Визначення розміру браслету (знімання мірки). Матеріали з яких виготовляють браслети.
Практичні роботи. Добір бісеру і волосінні. Знімання мірок. Вимірювання довжини волосінні. Плетіння браслету технікою «хрестик». Кріплення застібки виробу.


Учні : знають призначення браслетів, називають матеріали для виготовлення браслетів.
Учні: уміють знімати мірки, виконувати плетіння технікою «хрестик».

Розвиток зв’язного мовлення на основі формування вмінь
описувати зразки прикрас.
Формування особистісних якостей – бережливості, охайності, спостережливості.
6
16
Композиція «Проліски».
Техніко-технологічні відомості. Закріплення техніки паралельного плетіння бісером. Поняття про сувеніри. Їх призначення. Асортимент бісерних сувенірів. Надання естетичного вигляду виробу.
Вибір дроту і бісеру Колірне рішення. Замальовка схем пелюсток, серединки, листочків квітки.

Практичні роботи. Прийоми виконання паралельного плетіння. Визначення кількості необхідних деталей для виготовлення квітки. Плетіння пелюсток квітки. Плетіння серединок квітки. Плетіння листочків. З’єднання пелюсток в квітку. Оздоблення.

Учні: мають загальне уявлення про асортимент сувенірів, знають послідовність виконання паралельного плетіння.
Учні: уміють за схемою виконувати плетіння елементів виробу, знають послідовність виконання виробу.

Збагачення уявлень про різноманітність сувенірів. Розвиток мислення на основі здійснення аналізу способу виготовлення виробу.Уважності на основі аналізу способу виконання виробу.
7
10

Композиція: «Зимовий водоспад».
 Техніко-технологічні відомості. Загальні відомості про способи скручування дротиків, для різних виробів. Застосування техніки скручування дротиків для виготовлення виробів.
Практичні роботи. Нанизування бісеру. Скручування дротиків для «Зимового водоспаду» (20 шматочків по 40 см, 20 шматочків по 45 см, 20 шматочків по 55 см ). Складання скручених елементів у виріб.
Учень: визначає спосіб скручування дротиків, просторово орієнтується у відстані між бісеринами.

Учень: рівномірно скручує дріт, чітко дотримується відстані між бісеринками.


Формування особистісних якостей: уважності, охайності.


Розвиток загально трудових вмінь – визначення послідовності виконання практичних завдань.


6-й клас (68 год.)


1
6
Браслет виготовлений технікою плетіння «колечка».
Техніко-технологічні відомості. Інструктаж з техніки безпеки. Санітарно-гігієнічні вимоги при роботі з бісером. Традиційні види плетіння. Техніка плетіння «колечка». Прийоми виконання зразку технікою «колечка». Поєднання різних видів бісеру при виготовленні плетіння технікою «колечка».

 Практичні роботи. Виконання зразка технікою «колечка». Виготовлення браслету. Визначення розміру браслета (знімання мірки ). Підбір матеріалів для виготовлення браслета. Плетіння браслета технікою «колечка».


Учені: уміють за зразком виконувати схему плетіння «колечка».
Учні: уміють знімати мірки, знають послідовність виконання техніки «колечка».


Збагачення уявлень про різноманітність виконання прикрас різними техніками плетіння.


Формування організованості, самостійності у навчально-практичній діяльності ті умінь виконувати практичні завдання за даним зразком.

2
6
Брелока «Крокодил».
Техніко-технологічні відомості. Об’ємні вироби. Особливості паралельного плетіння бісером Схематичні особливості паралельного плетіння.Практичні роботи. Замальовки схеми, виготовлення виробу. Поєднання кольорів при створенні виробу. Виготовлення брелока «Крокодил» паралельною технікою плетіння.

Учні: знають, що є плоскі і об’ємні вироби, за зразком виконують схему плетіння, з’єднання деталей виробу.Учні: уміють виготовляти виріб за зразком, за інструкційною картко.

Збагачення уявлень про види виробів із бісеру. Формування вмінь аналізувати вироби, за способом з’єднання, за формою.

Розвиток загально-трудових умінь на основі аналізу виготовлення виробу, планування послідовності дій та здійснення порівняння свого виробу із зразком.

3
8
Рамка для фотографій прикрашена бісером.
Техніко-технологічні відомості. Призначення і способи виготовлення рамки. Шаблон. Контур деталей. Види паперу. Використання в побуті. Властивості паперу (мнется, розмокає, у воді, рветься, можна розрізати ножем, ножицями, склеїти, зшити нитками). Оздоблення виробу.

Практична робота. Обведення деталей виробу. Різання картону по прямій лінії, вирізування частини картону, надрізування. Вирізування деталей по контуру. Прикріплювання клейної стрічки. Прикріплення на поверхню бісеру.

Учні: знають властивості паперу, назви і призначення інструментів.
Учні: уміють вирізувати картон за контуром; прикріплювати на поверхню клейової стрічки бісер.

Формування умінь, аналізувати вироби за кількістю деталей, способом зєднання, за формою.


Здійснювати корекцію дрібної моторики на основі роботи з олівцем, ножицями, розвивати уміння користуватись наочною опорою – зразком, шаблоном.
4
16
Сувенір із бісеру (троянди).
Техніко-технологічні відомості. Асортимент бісерних сувенірів. Ознайомлення з особливостями нанизування бісеру, скручування, дроту. Кріплення бісерин. Надання естетичного виду виробу.

Практична робота. Прийоми виконання пелюсток троянд. Зєднання пелюсток в квітку. Виготовлення листочків. Зєднання деталей виробу. Оздоблення.

Учні: називають види бісерних сувенірів, визнає деталі виробу, способи з’єднання деталей виробу.


Учні: уміють виконувати плетіння пелюсток, з’єднувати деталі квітки; оздоблювати виріб.

Збагачення уявлень про види сувенірів із бісеру та матеріали для їх виготовлення.


Розвиток загально трудових умінь на основі аналізу виготовлення виробу. Планування послідовності дій.


5
20
Композиція «Чарівна берізка»
Техніко-технологічні відомості. Особливості мініатюрних дерев з бісеру. Петельний спосіб плетіння. Скручування дротиків. Застосування петельного скручування для виготовлення виробів.


Практичні роботи. Нарізання шматочків дроту різної довжини. Набирання і скручування петельним способом гілок берізки. Формування стовбура, приєднання гілок до стовбура. Оздоблення стовбура.

Учні: знають різні методи скручування дроту при виготовленні виробів, визначає їх кількість вирізняє матеріали, називає їх

Учні: уміють за зразком виконувати гілки дерева, . за допомогою вчителя здійснює оздоблення дерева.Розвиток уявлення про види сувенірів з бісеру.

Розвиток дрібної моторики на основі виконання гілок дерева.
6
6
Вітальні листівка (до Дня матері).
Техніко-технологічні відомості. Традиційні прийоми виконання листівок . Застосування техніки скручування при виготовлення квітів.


Практичні роботи. Виготовлення з картону основи листівки. Виготовлення квітів технікою скручування. Оздоблення листівки бісерними квітами. Прикріплення букетів до картонної основи.

Учні: знають призначення листівок, матеріали для їх виготовлення.


Учні: уміють виготовляти листівку за шаблоном, виготовляти квіти технікою скручування.

Збагачення уявлень про види вітальних листівок та матеріали для їх виготовлення.

Розвиток загально трудових умінь на основі аналізу виготовлення вітальної листівки, планування послідовності дій, та здійснення порівняння свого виробу із зразком.

7
8
Кольє «Квіточка».
Техніко-технологічні відомості. Ознайомлення з технікою плетіння «квіточка». Підбір бісеру. Виготовлення кольє виконаного технікою плетіння «квіточка», «хрестик».

Практичні роботи. Добір бісеру і волосінні. Плетіння кольє технікою «квіточка». Плетіння кольє технікою «хрестик».

Учні: знають різні техніки плетіння, називають їх за зразком.


Учні: уміють виконувати зразки технікою «квіточка», хрестик.

Розвиток уявлень про різні види техніки плетіння бісером.


Формування діяльності та мислення на основі розвитку умінь підбирати бісер для кольє, знімати мірки.
7-клас (68 год.)


1
8
Кольє і кулон.
Техніко-технологічні відомості. Повторення правил техніки безпеки при виготовленні бісерних робіт. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог при виготовленні виробів. Повторення плетіння технікою «хрестик». Техніка плетіння «колечка». Поєднання двох технік плетіння.

Практичні роботи. Добір бісеру і жилки. Плетіння кольє технікою «хрестик». Плетіння кулону технікою «колечка».

Учні: називають техніки плетіння за зразком, вирізняють матеріали, називають їх.
Учні: уміють виготовляти вироби техніками «хрестик» та «колечка».

Розвиток мислення на основі аналізу застосування, різних технік плетіння.
Розвиток дрібної моторики на основі виконання різних технік плетіння.

2
12
Композиція «Бузок».
Техніко-технологічні відомості. Початкова петля в петельному плетінні. Друга петля в петельному плетінні. Застосування петельного плетіння для виконання виробів.

Практичні роботи. Плетіння квітів бузку. Плетіння листочків бузку (14 штук). З’єднання квітів і листочків. Оздоблення гілки бузку.

Учні: знають послідовність виконання петельного плетіння, застосування для виготовлення виробів.

Учні: уміють виконувати петельне плетіння; користуватися інструкційною карткою.

Збагачення уявлень про різні види бісерних сувенірів; формування діяльності та мислення на основі вміння аналізу предмета (з’ясування форми, кількості деталей технологій виготовлення).

Формування умінь, виконувати трудове завдання за зразком, інструкційною карткою.

3
6
Брелока «Метелик» (вишивка).
Техніко-технологічні відомості. Традиційні прийоми прикрашання одягу бісерною вишивкою. Матеріали для оздоблення вишивкою. Технологія виконання вишивки.


Практичні роботи. Підбір тканини, бісеру. Нанесення на тканину контуру «метелика». Вишивка бісером по контуру і границям малюнку крил. Вишивка бісером. Пришивання паєток.


Учні : мають загальні відомості про вишивки бісером, застосування у побуті, матеріали необхідні для виконання вишивки.

Учні: уміють виконувати вишивку бісером, пришивати паєтки.

Збагачення уявлень про види оздоблення вишивкою.Розвиток охайності, уваги при виготовленні виробу. Формування самостійності діяльності на основі виконанні практичних завдань.

4
20
Композиція «Польові квіти».
Техніко-технологічні відомості. Квіти з бісеру. Виготовлення різних квітів з бісеру. Надання виробу естетичного вигляду.
Практичні роботи. Виготовлення пелюсток ромашки . Виготовлення серединки ромашки. Виготовлення листочків ромашки. Зєднання деталей квітки. Виготовлення пелюсток маків. Виготовлення тичинок маків .Виготовлення листочків маку.  Оздоблення композиції (обплітання стебел оздоблювальною ниткою ).

Учні: називають різні види квітів, знають способи виготовлення різних видів квітів, послідовність з’єднання деталей квітки.


Учні: уміють добирати бісер відповідно природного кольору квітки; знають послідовність виготовлення виробів.

Розвиток мислення на основі умінь співставляти, знаходити однакове, різне на основі аналізу виробу (вибір кольору квітки, техніки плетіння).

Формування загально трудових умінь: визначення плану трудових дій (виготовлення ромашок, маків; оздоблення виробів).

5
8
Браслет (техніка «бісерна сітка»).
Техніко-технологічні відомості. Технологія виконання та вимоги до якості плетіння бісерної сітки. Бісерна сітка з колечок.


Практичні роботи. Плетіння браслета бісерною сіткою. Плетіння першого ряду браслету. Плетіння другого ряду браслету. Плетіння третього ряду браслету. Закріплення застібки.

Учні: називають техніки плетіння за зразком, вирізняють матеріали, називають їх.

Учні: уміють виготовляти виріб технікою «колечка», знають послідовність плетіння наступних рядів браслету.

Розвиток мислення на основі аналізу застосування, різних технік плетіння.

Розвиток умінь виконувати практичні завдання за наочною опорою (інструкційна картка, зразок).

6
6
Великоднє яйце.
Техніко-технологічні відомості. Особливості геометричного візерунку. Поєднання геометричних елементів при виконанні виробу. Способи кріплення бісеру за допомогою воску або клеючої стрічки.

Практичні роботи. Виготовлення великого яйця. Нанесення орнаменту. Підбір бісеру для роботи. Наклеювання бісеру.


Учень: розрізняє особливості геометричних візерунків; орієнтується в способах кріплення бісеру на овальних предметах.

Учень: уміє наносити орнамент, послідовно виконувати наклеювання бісеру.


Розвиток мислення на основі аналізу технології оздоблення виробу.Розвиток естетичного смаку на основі добору орнаменту, бісеру.
7
2
Каблучка.
Техніко-технологічні відомості. Поєднання різних технік плетіння для виготовлення прикрас з бісеру «хрестик» і «колечка».


Практичні роботи. Виготовлення колечка технікою плетіння «хрестик», «колечка».

Учень: називає техніку плетіння за зразком, вирізняє матеріали, називає їх.


Учень: уміють виготовляти вироби техніками «хрестик» та «колечка».

Розвиток мислення на основі аналізу застосування, різних технік плетіння.

Розвиток дрібної моторики на основі виконання різних технік плетіння.

8
6
Подушечка для голок.
Техніко-технологічні відомості. Одиничний бісерний ряд. Пришивання по дві намистинки та групами. Вишивка елементів малюнку. Формування рядів в довжину, а потім в ширину (перпендикулярно за допомогою «повітряних рядів»).

Практичні роботи. Вишивка подушечок для голок. Нанесення малюнку на тканину (велюр, оксамит). Виготовлення викрійки. Зєднання виворітної і лицевої сторони. Вишивка бісером. Набивання подушечок ватою. Зашивання залишеного отвору.
Учень: знає призначення виробу; визначає види робіт за наочною опорою.
Учень: уміє наносити малюнок на тканину, уміє виконувати вишивку бісером; ручні стібки.

Розвиток мислення на основі аналізу технології виготовлення виробу за наочною опорою.Розвиток загально трудових умінь – контролювати виконану трудову дію за даним зразком.


8-клас (105 год.)


1
10
Браслет «змійка».
Техніко-технологічні відомості. Кругове плетіння. Плетіння суцільного джгута. Прийом Основа кольє – ланцюжок «хрестик».


Практичні роботи. Плетіння основи кольє – ланцюжок виконаний технікою «хрестик» завдовжки 48 хрестиків. Плетіння 2-го ланцюжка технікою «хрестик». З’єднання ланцюжка між собою. Виконання 2 «змійок» завдовжки 22 хрестики. Плетіння голови «змійки», зєднання основи браслету і «змійок».


Учень: знає послідовність плетіння технікою «хрестик»; способи з’єднання ланцюжків між собою.

Учень: правильно виконує плетіння технікою «хрестик», уміє зєднувати ланцюжки між собою.

Формування особистісних якостей – уважності, спостережливості, охайності.


Розвиток дрібної моторики рухів в процесі виконання трудових операцій.
2
10
Кущ троянди.
Техніко-технологічні відомості. Застосування петельного способу плетіння з низок бісеру. Обмотування однією петлі навколо другої для формування об’ємної квітки.

Практичні роботи. Виготовлення квітки та першої гілки троянди. . Виготовлення квітки та другої гілки троянди. . Виготовлення квітки та третьої гілки троянди. Формування букету. Оформлення букету в вазочці.


Учні: знають послідовність виконання петельного плетіння, застосування для виготовлення виробів.

Учні: уміють виконувати петельне плетіння; користуватися інструкційною карткою.


Збагачення уявлень про різні види бісерних сувенірів; формування діяльності та мислення на основі вміння аналізу предмета (з’ясування форми, кількості деталей технологій виготовлення).

Формування умінь, виконувати трудове завдання за зразком, інструкційною карткою.

3
18
Рамочка для фотографії.
Техніко-технологічні відомості. Різновиди бісерної вишивки. Вишивка бісером одного кольору стебловим способом.

Практичні роботи. Виготовлення викрійки із картону рамочки для фотографії (розміром 21*21). Переведення контурів на тканину. Розкроювання двох квадратів (21*21) з припуском (3,5*3,5). Вишивка першого квадрату стебловим швом на ескіз з легким нахилом. Вишивка другого квадрату стебловим швом від середини в формі чотирикутника. Вишивка третього квадрату стебловим швом від середини по спіралі. Вишивка четвертого квадрату стебловим швом – шах маткою. Вирізання квадрату (12*12), залишення припусків на шви. Підгинання і прострочення рамки. Вишивка рубленим бісером паличок різної довжини від середини до боків рамки. Підгинання нижніх країв, зшивання двох деталей з трьох сторін. Вставлення картону. Зшивання четвертої сторони рамки. Підклеювання підставки із картону.

Учні : мають загальні відомості про вишивки бісером, застосування у побуті, матеріали необхідні для виконання вишивки.Учні: уміють виконувати вишивку бісером, знають різні способи кріплення бісеру, уміють користуватися інструкційною карткою.

Збагачення уявлень про види оздоблення вишивкою; розвиток мислення на основі умінь порівнювати види стібків за зовнішнім видом за способом виконання.

Розвиток охайності, уваги при виготовленні виробу. Формування самостійності діяльності на основі виконанні практичних завдань.

4
20
Композиція «Новий рік».
Техніко-технологічні відомості. Петельний спосіб плетіння виробів. Застосування методу паралельного плетіння бісеру. Виготовлення різних прикрас. Вибір дроту і бісеру. Колірне рішення. Замальовка схем.
Практичні роботи. Виготовлення новорічної ялинки петельним способом плетіння.
1)    Підбір бісеру, дроту.
2)    Виготовлення гілок ялинки петельним способом 1 ярус (8 штук – 25см).
3)    Виготовлення гілок ялинки петельним способом 2 ярус (10 штук – 30см).
4)    Виготовлення гілок ялинки петельним способом 3 ярус (10 штук – 35см).
5)    Виготовлення гілок ялинки петельним способом 4 ярус (10 штук – 40см).
6)    Виготовлення гілок ялинки петельним способом 5 ярус, верхівка (4шт – 10см).
Скручування гілок ялинки. Виготовлення підставки до ялинки.
Плетіння «Діда Мороза» за схемою (паралельним низання).
Плетіння «Снігурочки» за схемою (паралельним низання).


Учні: знають послідовність виконання петельного плетіння, застосування для виготовлення виробів.

Учні: уміють виконувати петельне плетіння; користуватися інструкційною карткою.


Збагачення уявлень про різні види бісерних сувенірів; формування діяльності та мислення на основі вміння аналізу предмета (з’ясування форми, кількості деталей технологій виготовлення).

Формування умінь, виконувати трудове завдання за зразком, інструкційною карткою.

5
10
Кольє «Шехерезада».
Техніко-технологічні відомості. Поєднання різних технік плетіння для виконання виробу. Застосування техніки «хрестик» та підвісок для виготовлення прикрас. Закріплення застібки.

Практичні роботи. Закріплення застібки. Виконання основи кольє технікою «хрестик» (42 см). Плетіння верхнього краю основи кольє. Виготовлення 12 коротких та 11 довгих підвісок.


Учень: знає назву технік плетіння, вимоги до якості їх виконання.


Учень: уміє виконувати ланцюжок технікою «хрестик», підвіски.

Формування умінь, виконувати трудове завдання за зразком, інструкційною карткою.

Розвиток дрібної моторики в процесі виконання трудових операцій.
6
14
Композиція «Флоксія».
Техніко-технологічні відомості. Використання методу паралельного низання бісеру на бісерному дроті для виготовлення квітів листочків.

Практичні роботи. Виготовлення листочків. Виготовлення зовнішніх листочків пелюсток квітки. Виготовлення внутрішніх пелюсток квітки. Виготовлення тичинок. Оздоблення стебла.


Учні: знають послідовність виконання паралельного низання, вимоги до якості їх виконання.

Учні: знають послідовність виконання паралельного низання, застосування для виготовлення виробів.


Збагачення уявлень про різні види бісерних сувенірів; формування діяльності та мислення на основі вміння аналізу предмета (з’ясування форми, кількості деталей технологій виготовлення).

Розвиток самостійності на основі формуванні загально трудових умінь.
7
6
Картинка вишита бісером.
Техніко-технологічні відомості. Види художньої обробки тканини (вишивка, аплікація, розпис). Застосування вишивки у побуті. Оздоблення вишивкою. Матеріали для вишивки. Правила безпечної роботи для вишивання.

Практичні роботи. Розгляд виробів оздоблених вишивкою бісером. Підбір малюнка для вишивки бісеру, тканини та матеріалів. Вишивка картинки по схемі технікою «на півхрестик». Виготовлення з картону заготовки для рамки. Закріплення вишивки.


Учень: знає види художньої обробки тканини, назву стібків, вимоги до їх виконання.Учень: уміє працювати за схемою, виконує стібки технікою «на півхрестик».

Формування мислення на основі вмінь порівнювати види стібків за зовнішнім видом, за способом виконання.


Розвиток дрібної моторики в процесі виконання трудових операцій ручним способом.
8
6
Браслет «Перлинний».
Техніко-технологічні відомості. Техніка плетіння мозаїка. Використання техніки для виготовлення прикрас. Замальовка схем.

Практичні роботи. Виготовлення браслету технікою плетіння «мозаїка».

Учні: знають послідовність виконання техніки плетіння «мозаїки».

Учні: уміють виготовляти виріб технікою «мозаїка».


Розширення уявлень про різні техніки виконання плетінь бісерних прикрас.

Розвиток умінь виконувати практичні завдання за наочною опорою (інструкційна картка, зразок).
9
5
Кольє «Ніжність».
Техніко-технологічні відомості. Виготовлення прикрас з бісеру. Плетіння ажурних ланцюжків однією і двома голками. Плетіння ажурних ланцюжків із зубчиками по краях.


Практичні роботи. Виготовлення основи кольє. Плетіння ажурних ланцюжків. Виконання плетіння ажурних ланцюжків із зубчиками по краях.

Учень: знає основні техніки плетіння, орієнтується в роботі.Учень: виконує плетіння ажурним ланцюжком, плетіння зубчиків по краях.

Формування мислення на основі розвитку умінь порівнювати види плетінь за зовнішнім виглядом за способом виконання.

Розвиток дрібної моторики на основі виконання різних технік плетіння.

10
6
Об’ємна іграшка «Змія».
Техніко-технологічні відомості. Виготовлення обємних іграшок. Плетіння технікою «хрестик». Зєднання частин виробу технікою «хрестик».Практичні роботи. Плетіння ланцюжка технікою «хрестик» 1 ряд 57 хрестиків. Плетіння 2 ряду технікою хрестик верхньої частини. Плетіння нижньої частини технікою «хрестик». Плетіння голови «змійки», жала. Виконання сполучних хрестиків. Вставлення дроту, зєднання кінця тіла змійки.

Учні: знають, що є плоскі і об’ємні вироби, за зразком виконують схему плетіння, з’єднання деталей виробу.Учні: уміють виготовляти виріб за зразком, за інструкційною карткою.


Збагачення уявлень про види виробів із бісеру. Формування вмінь аналізувати вироби, за способом з’єднання, за формою.

Розвиток загально-трудових умінь на основі аналізу виготовлення виробу, планування послідовності дій та здійснення порівняння свого виробу із зразком.9-клас (136 год.)


1
14
Кольє «Орхідея».
Техніко-технологічні відомості. Повторення правил техніки безпеки при роботі з бісеру. Санітарно – гігієнічні вимоги при роботі з бісером. Виготовлення прикрас з бісеру. Використання техніки «імітації ткацтва» для виготовлення прикрас.

Практичні роботи. Плетіння 1 ланцюжка червоного кольору технікою «ткацтво». Плетіння 2 ланцюжка червоного кольору технікою «ткацтво».Плетіння 3 ланцюжка чорного кольору технікою «ткацтво».
Плетіння 4 ланцюжка чорного кольору технікою «ткацтво».Плетіння 5 ланцюжка червоного кольору технікою «ткацтво». Оздоблення ланцюжків бісером і гематитами. Переплетення ланцюжків між собою. Кріплення застібки.


Учні: знають послідовність виконання технікою «імітація ткацтва»; обізнані з правилами поведінки та безпечної праці з бісером.


Учні: уміють виконувати плетіння технікою «ткацтво», оздоблювати ланцюжки бісером і гематитами.

Формування умінь, виконувати трудове завдання за зразком, інструкційною карткою.Розвиток загально-трудових умінь на основі аналізу виготовлення виробу, планування послідовності дій та здійснення порівняння свого виробу із зразком.2
6
Обємна іграшка «павук».
Техніко-технологічні відомості. Об’ємні вироби з бісеру. Поняття про виготовлення обємних сувенірів. Ознайомлення із схемою в’язання виробів. Виконання стібка «по колу». Зменшення довжини рядів.


Практичні роботи. Плетіння верхньої половини тулуба павука. Техніка плетіння «по колу» 6 рядів. Набивання серединки тулубу ватою. Плетіння нижньої половинки тулуба. Плетіння лапок павука. Закріплення очей і лапок павука.

Учні: знають, що є плоскі і об’ємні іграшки, за зразком виконують схему в’язання, з’єднання деталей виробу.Учні: уміють виготовляти виріб за зразком, за інструкційною карткою.

Формувати мислення на основі розвитку вмінь; порівняти вироби різної форми, різної техніки плетіння при виготовленні виробів.

Розвиток загально трудових умінь на основі аналізу виготовлення іграшки, планування послідовності дій та здійснення порівняння свого виробу із зразком.

3
14
Композиція «Букет лілій».
Техніко-технологічні відомості. Квіти з бісеру. Дугове плетіння. З’єднання по колу низок бісеру. Естетичне оформлення букету.


Практичні роботи. Плетіння пелюсток лілії. Виготовлення тичинок лілії. Виготовлення листочків лілії. Виготовлення пуп ляхів квітки. Оздоблення стебел. Оформлення букету.


Учні: знають послідовність виконання паралельного низання, вимоги до якості їх виконання.

Учні: знають послідовність виконання паралельного низання, застосування для виготовлення виробів.


Збагачення уявлень про різні види бісерних сувенірів; формування діяльності та мислення на основі вміння аналізу предмета (з’ясування форми, кількості деталей технологій виготовлення).

Розвиток самостійності на основі формуванні загально трудових умінь.

4

12
Косметичка «Вишивка бісером».
Техніко-технологічні відомості. Виготовлення аксесуарів вишитих бісером. Техніка вишивання бісером по вільному контору. Правила безпечної роботи під час вишивання.
Практичні роботи. Виготовлення викрійки косметички із паперу (розміром 15*10). Підбір тканини. Розкрій виробу. Хаотична вишивка бісером. Вишивка паєтками. Зшивання бокових швів косметички. Пришивання тасьми – «блискавка».

Учні: знають загальні відомості про вишивку бісером, застосування у побуті; послідовність виконання пошиття косметички; знають шви, які застосовуються для пошиття косметички.

Учні: уміють виготовляти викрійку; вирізувати викрійку; виконувати вишивку бісером, паєтками; пришивати тасьму – «блискавку».
Розвиток мислення на основі аналізу технології виготовлення виробу за наочною опорою. Розвиток просторового уявлення на основі аналізу креслення косметички.


Розвиток загально трудових умінь – контролювати виконану трудову дію за даним зразком, порівнювати з еталоном.
5
12
Дерево «Сакура».
Техніко-технологічні відомості. Особливості петельного способу плетіння. Використання петельного способу для виготовлення виробів.


Практичні роботи. Підбір матеріалів. Змішування бісеру 3 – 4 кольорів заготовка дроту. Хаотичне на низання бісеру. Виготовлення гілок дерева петельним способом (1 петля – 5 бісеринок). Приєднання гілок дерева до стовбура. Оздоблення виробу.


Учні: знають послідовність виконання петельного плетіння, застосування для виготовлення виробів.

Учні: уміють виконувати петельне плетіння; користуватися інструкційною карткою.Збагачення уявлень про види сувенірів з бісеру; оздоблення бісерних робіт.

Формування діяльності на основі розвитку умінь реалізувати спосіб виконання завдання за інструкційною карткою.

6

4
Браслет «Решітка».
Техніко-технологічні відомості. Плетіння технікою «колечка». Поступове збільшення рядів методом довязування «колечок».

Практичні роботи. Плетіння браслету «Решітка». Техніка плетіння – «колечка».

Учень: називає техніку плетіння за зразком, вирізняє матеріали, називає їх.


Учень: уміє виготовляти виріб технікою «колечка».

Розвиток мислення на основі аналізу застосування, різних технік плетіння.

Розвиток дрібної моторики на основі виконання різних технік плетіння.

7
6
Кольє «Перлинний вальс».
Техніко-технологічні відомості. Поєднання намиста і бісеру при виконанні бісерних прикрас. Виконання плетіння по схемі. Обплетення бусинок або намиста бісером.Практичні роботи. Замальовка схеми. Плетіння кольє. Поєднання намиста і бісера при створенні схеми. Виконання плетіння кольє «Перлинний вальс» по схемі.

Учні: знають призначення бісерних прикрас, називають різні види бісерних прикрас.
Учні: уміють працювати за схемою,правильно виконують плетіння кольє.Формування умінь, виконувати трудове завдання за зразком, схемою плетіння.Розвиток загально трудових умінь на основі аналізу виготовлення іграшки, планування послідовності дій та здійснення порівняння свого виробу із зразком.

8
14
Композиція «У пошуках Немо»(панно).
Техніко-технологічні відомості. Виконання предметів поєднанням різних технік плетіння. Плетіння у паралельний спосіб. Освоєння нової техніки «голчате плетіння».Замальовка схем.

Практичні роботи. Плетіння рибки Дорі паралельним способом. Плетіння рибки Смугастика паралельним способом. Плетіння рибки Марлін паралельним способом. Плетіння морського коника паралельним способом. Плетіння морських водоростей технікою низання. Плетіння коралів «голчатим плетінням». Заготовка картону для картинки. Натягнення тканини на картон. Кріплення деталей композиції до заготовки.


Учні: знають послідовність виконання паралельного низання, вимоги до якості їх виконання.

Учні: знають послідовність виконання паралельного низання, застосування для виготовлення виробів.


Збагачення уявлень про різні види бісерних сувенірів; формування діяльності та мислення на основі вміння аналізу предмета (з’ясування форми, кількості деталей технологій виготовлення).

Розвиток самостійності на основі формуванні загально трудових умінь.
9
16
Виріб. Сонях.
Техніко-технологічні відомості. Освоєння нової техніки плетіння «схрещення осей». Зєднання колом низок бісеру за допомогою схрещення осей.Практичні роботи. Виготовлення серединки квітки соняха способом «схрещення осей». Виготовлення маленьких пелюсток квітки. Виготовлення великих пелюсток квітки. Виготовлення листочків соняха. Плетіння коронки соняха. Зєднання пелюсток попарно. Виготовлення та оздоблення стебла.


Учні: знають послідовність виконання зєднання бісеру за допомогою схрещення осей.Учні: уміють виконувати плетіння виробу способом схрещення осей.


Формувати мислення на основі розвитку вмінь; порівняти вироби різної форми, різної техніки плетіння при виготовленні виробів.

Розвиток загально трудових умінь на основі аналізу виготовлення соняха, планування послідовності дій та здійснення порівняння свого виробу із зразком.
10
14
Великоднє яйце.
Техніко-технологічні відомості. Бісероплетіння народних традиціях. Вивчення техніки плетіння «ажурна сітка». Застосування техніки для виготовлення виробів.

Практичні роботи. Ознайомлення з послідовністю виконання техніки плетіння «ажурна сітка». Замальовка схеми плетіння. Виготовлення Великоднього яйця методом «ажурна сітка». Виготовлення підставки.


Учень: знає основу техніки плетіння «ажурна сітка», орієнтується в роботі.


Учень: виконує плетіння ажурною сіткою, вирізняє матеріали та їх оздоблення називає їх.

Формування особистісних якостей – уважності, спостережливості охайності.

Розвиток дрібної моторики на основі виконання різних технік плетіння.
11
8
Кольє «Хвилька».
Техніко-технологічні відомості. Техніка плетіння суцільного джгута. Плетіння джгута методом «мозаїка по колу». Плетіння ажурного джгута. Джгут із стеклярусу.Практичні роботи. Замальовка схеми плетіння кольє. Плетіння кольє «Хвилька» за схемою. Кріплення застібки.

Учень: знає послідовність виконання джгута методом «мозаїка по колу».
Учень: уміє виконувати схему плетіння кольє.

Збагачення уявлень про види прикрас із бісеру, формування вмінь аналізувати вироби за способом техніки плетіння.

Формування самостійності, діяльності на основі виконання практичних завдань за зразком, схемою.
12
14
Вітальна листівка до Дня матері.
Техніко-технологічні відомості. Об’ємні вироби із бісеру. Ознайомлення із схемою плетіння пелюсток квітів. Плетіння обємних квітів із круглими пелюстками.

Практичні роботи. Робота за інструкційною карткою. Виготовлення пелюсток троянди. Кріплення листочків до стебла. Оздоблення стебла.
Виготовлення листівки з картону. Кріплення квітки до листівки.


Учні: знають послідовність виконання вітальної листівки, вимоги до якості їх виконання.

Учні: знають послідовність виконання виробу,способи зєднання пелюсток.Формування умінь, виконувати трудове завдання за зразком, інструкційною карткою.

Розвиток охайності, уваги, при виготовленні виробів.
13
6
Виріб. Заколка «Лілія».
Техніко-технологічні відомості. Техніка плетіння мозаїка по діагоналі. Застосування техніки для виготовлення прикрас.


Практичні роботи. Виготовлення пелюсток квітки. Зєднання пелюсток квітки. Виготовлення тичинок. Кріплення квітки на резинку.

Учень: знає послідовність виконання техніки плетіння мозаїки по діагоналі, орієнтується в роботі.

Учень: уміють виготовляти виріб, користуватися інструкційною карткою, з’єднувати деталі.

Розвиток мислення на основі аналізу технології виготовлення виробу за зразком.

Розвиток загально трудових умінь – контролювати виконану трудову дію за даним зразком.


10-клас (204 год.)


1              
4
Ланцюжок «Веселі кутики».
Техніко-технологічні відомості. Правила техніки безпеки при виготовлені бісерних виробів. Дотримання санітарно – гігієнічних вимог при виготовленню виробів із бісеру.
Традиційні види плетіння. Виготовлення плетіння «хрестик» в двох кольорах за схемою.

Практичні роботи. Замальовка схеми плетіння в зошит технікою «веселі кутики». Підбір матеріалів для виготовлення ланцюжка. Плетіння ланцюжка «веселі кутики». Закріплення застібки.


Учень: знає назву технік плетіння, вимоги до якості їх виконання.
Учень: уміє виконувати ланцюжок технікою «хрестик», «веселі кутики».

Формування умінь, виконувати трудове завдання за зразком, інструкційною карткою.Розвиток дрібної моторики в процесі виконання трудових операцій.
2
8
Виріб. «Їжачок».
Техніко-технологічні відомості. Виготовлення обємної іграшки. Повторення вправ нитками з двома голками, техніка плетіння «цегляний стібок по колу».Практичні роботи. Виготовлення тулубу їжачка. Кріплення голок до тулуба їжачка. Кріплення очей, носика, лапок до тулуба.

Учні: знають, що є плоскі і об’ємні іграшки, за зразком виконують схему в’язання, з’єднання деталей виробу.Учні: уміють виготовляти виріб за зразком, за інструкційною карткою.

Формувати мислення на основі розвитку вмінь; порівняти вироби різної форми, різної техніки плетіння при виготовленні виробів.

Розвиток загально трудових умінь на основі аналізу виготовлення іграшки, планування послідовності дій та здійснення порівняння свого виробу із зразком.

3
40
Рамочка для фотографії.
Техніко-технологічні відомості. Матеріали для виготовлення рамочки для фотографій. Послідовність виготовлення рамочки: плетіння чотирьох сторін рамки сіткою «колечка»; вишивка по сітці «колечка».

Практичні роботи. Плетіння 1 частини рамки технікою «колечка». Плетіння 2 частини рамки технікою «колечка». Плетіння 3 частини рамки технікою «колечка». Плетіння 4 частини рамки технікою «колечка». Вишивка по сітці «колечка». Виготовлення квіточок петельним способом для оздоблення рамки. Виготовлення листочків дуговим плетінням. Оздоблення рамочки квітами і листочками. Виготовлення рамочки з картону розміром (15*10см). Кріплення виплетеної рамочки до картону.


Учень: називає техніку плетіння за зразком, вирізняє матеріали, називає їх.Учень: уміє виготовляти виріб технікою «колечка», вишивку по сітці «колечка».

Розвиток мислення на основі аналізу застосування, технологій її виготовлення виробу за зразком.

Розвиток дрібної моторики на основі виконання різних технік плетіння.

4
12
Кольє «Натхнення».
Техніко-технологічні відомості. Традиційні способи низання бісера. Зєднання окремих частин виробу. Плетіння виробів по схемі.


Практичні роботи. Замальовка схеми. Виготовлення квітів за схемою. З’єднання квітів ланцюжком «хрестик» і бусами. Плетіння і з’єднання з основною ланцюжком «хрестик». Закріплення застібки.


Учень: знає назву технік плетіння, вимоги до якості їх виконання.


Учень: уміє виконувати ланцюжок технікою «хрестик».

Формування умінь, виконувати трудове завдання за зразком, інструкційною карткою.

Розвиток дрібної моторики в процесі виконання трудових операцій.
5
12
Виріб: Сумочка для мобільного телефону.
Техніко-технологічні відомості. Техніка плетіння «хрестик». Збільшення по ширині виробу довязуванням наступних рядів технікою «хрестик».Практичні роботи. Визначення розміру сумочки для мобільного телефону. Розрахунок необхідної кількості хрестиків для виробу. Плетіння верхньої частини сумочки. Плетіння нижньої
частини сумочки. Плетіння застібки пошиття підкладки для мобільного телефону.


Учні: визначає деталі виробу, знає техніку плетіння виробу.
Учні: уміє виготовляти виріб заданою технікою плетіння.

Формування діяльності та мислення на основі вміння аналізу предмета (з’ясування форми, кількості деталей технологій виготовлення).

Розвиток самостійності на основі формуванні загально трудових умінь.
6
20
Виріб. Шкатулка.
Техніко-технологічні відомості. Вишивка виробу стебловим швом. Застосування вишивки у побуті. Оздоблення вишивкою предметів вжитку. Стилізація геометричних рослинних мотивів. Симетричність та асиметричність розміщення елементів малюнку. Стебловий шов.

Практичні роботи. Вишивка верхньої частини шкатулки по схемі «стебловим швом». Вишивка бокових стінок шкатулки. Вишивка передньої і задньої стінки шкатулки. Підготовка тканини. Розкрій тканини. Обтягнення картонних прямокутників. Зєднання деталей шкатулки.

Учні: знають загальні відомості про вишивку бісером, застосування у побуті; послідовність виконання деталей шкатулки.


Учні: уміють виготовляти викрійку; вирізувати викрійку; виконувати вишивку бісером, акуратно з’єднують деталі шкатулки.

Розвиток мислення на основі аналізу технології виготовлення виробу за наочною опорою. Розвиток просторового уявлення на основі аналізу креслення косметички.

Розвиток загально трудових умінь – контролювати виконану трудову дію за даним зразком, порівнювати з еталоном.

7
14
Виріб. Натюрморт із фруктів.
Техніко-технологічні відомості. Обєм і простір у композиції. Практичне застосування композиції при створенні натюрморту. Виготовлення фруктів методом «паралельного низання».
Практичні роботи. Плетіння елементів фруктів «паралельним низанням». Виготовлення яблучка «паралельним низанням». Виготовлення грушки «паралельним низанням». Виготовлення сливки «паралельним низанням». Оформлення натюрморту.


Учні: знають послідовність виконання паралельного низання, вимоги до якості їх виконання.

Учні: знають послідовність виконання паралельного низання, застосування для виготовлення виробів.


Збагачення уявлень про різні види бісерних сувенірів; формування діяльності та мислення на основі вміння аналізу предмета (з’ясування форми, кількості деталей технологій виготовлення).

Розвиток самостійності на основі формуванні загально трудових умінь.
8
20
Комплект «Роксолана».
Техніко-технологічні відомості. Виконання квадратів технікою «хрестик». Плетіння візерунків за схемою з’єднання двох деталей технікою «хрестик».

Практичні роботи. Плетіння червоних квадратів (8*8) технікою «хрестик» за схемою. Плетіння чорних квадратів (8*8) технікою «хрестик» за схемою. З’єднання лицевих і виворотніх квадратів технікою «хрестик». Виконання з’єднувальних ланцюжків. Кріплення застібки.


Учень: знає назву технік плетіння, вимоги до якості їх виконання.


Учень: уміє виконувати ланцюжок технікою «хрестик».

Формування умінь, виконувати трудове завдання за зразком, інструкційною карткою.

Розвиток дрібної моторики в процесі виконання трудових операцій.
9
12
Виріб. Подарунок до Дня Валентина «Милі сердечка».
Техніко-технологічні відомості. Освоєння нової техніки плетіння «арками». Виготовлення сувеніру цим способом.
Практичні роботи. Виготовлення заготовки для сувеніру і вирізання з пінопласту сердечка, технікою «арка».
-         верхньої частини;
-         нижньої частини.
Обплетення країв двома арковими рядами. Оздоблення верхньої частини сердечка вишивкою. Виготовлення і закріплення петельки.Учні: знають техніку виконання плетіння арками, називають послідовність виготовлення сувеніру.Учні: уміють за зразком, схемою та планом роботи виготовляти виріб.


Розвиток мовлення на основі словесної характеристики що до форми, назви техніки плетіння та послідовності трудових операцій.

Розвиток мислення на основі здійснення аналізу способу виготовлення виробу.
Формування особистісних якостей: охайності, наполегливості.
10
20
Виріб. Рушник «Великодній».
Техніко-технологічні відомості. Застосування вишивки в одязі та предметах побуту (білизні,блузці, серветці, рушнику, та ін.). Нитки, бісер для вишивки. Тканина, на якій виконується вишивка. Види техніки вишивки: одиничний бісерний ряд, стебловий шов, пришивання бісеру групами.

Практичні роботи. Підбір тканини і матеріалів для вишивки. Розкрій рушника. Розмічання контурів вишивки на рушнику. Вишивка рушника бісером.
Пришивання тасьми з бахромою.

Учні: знають назви стібків, їх застосування, послідовність виконання.

Учні: уміють розмічати контури вишивки, виконувати вишивку одиничним бісерним рядом, пришивати тасьму з бахромою.

Збагачення уявлень про оздоблення виробів вишивкою, виконаною різними техніками вишивки.Розвиток естетичних смаків на основі підбору бісеру. Розвиток просторових уявлень на основі розміщення вишивки.

11
12
Виріб. Кольє «Захід сонця».
Техніко-технологічні відомості. Поєднання техніки «мозаїка» і «хрестик». Прийоми виконання підвісок.
Практичні роботи. Плетіння чорного квадрату технікою «хрестик» і «мозаїка» 3,5*3,5см (14 бісерин – 15 рядів). Плетіння ланцюжків технікою «хрестик». Плетіння підвісок, з’єднання окремих деталей кольє, кріплення застібки.


Учень: знає назви техніки плетіння, послідовність їх виконання.
Учень: уміє виготовляти плетіння ланцюжка, підвіски, кріплення застібки; самостійно працює за інструкційною картою.

Збагачення уявлень про види прикрас із бісеру, формування вмінь аналізувати вироби за способом техніки плетіння.

Формування самостійності, діяльності на основі виконання практичних завдань за зразком, схемою.
12
10
Виріб. Сувенір «Рибка».
Техніко-технологічні відомості. Удосконалення навиків виконання плетіння технікою «цегляний стібок по колу». Плетіння виробу даною технікою в трьох кольорах по схемі.Практичні роботи. Плетіння передньої частини тіла рибки. Плетіння задньої частини тіла рибки. Плетіння хвоста рибки технікою «цегляний стібок». Плетіння грудного плавця рибки. Плетіння черевного плавця рибки. Плетіння спечних плавців рибки (великого і маленького). Закріплення карабіна і зафарбування білих ниток.


Учні: знають, що є плоскі і об’ємні іграшки, за зразком виконують схему в’язання, з’єднання деталей виробу.Учні: уміють виготовляти виріб за зразком, за інструкційною карткою, послідовно з’єднувати окремі елементи виробу.

Формувати мислення на основі розвитку вмінь; порівняти вироби різної форми, різної техніки плетіння при виготовленні виробів.

Розвиток загально трудових умінь на основі аналізу виготовлення іграшки, планування послідовності дій та здійснення порівняння свого виробу із зразком.

13
18
Виріб. Комплект «Афродіта».
Техніко-технологічні відомості. Техніка плетіння «стільники» - щільне плетіння, утворене плетінням «колечок».Практичні роботи. Виготовлення основи кольє. Виготовлення трьох медальйонів (форма шестикутника). Прикріплення медальйонів до основи кольє. Кріплення застібки до кольє. Виготовлення браслета технікою «колечка». Виготовлення сережок технікою плетіння «стільники».


Учні: знають послідовність виконання технікою «стільники»; обізнані з правилами поведінки та безпечної праці з бісером.

Учні: уміють виконувати плетіння технікою «стільники», «колечка», знімати мірки необхідні для виготовлення прикрас.Формування умінь, виконувати трудове завдання за зразком, інструкційною карткою.


Розвиток конструктивної діяльності та мислення на основі виконання практичних завдань за схемою, інструкційною карткою.
14
8
Виріб. Дерево «Бонсай».
Техніко-технологічні відомості. Нанизування бісеру і скручування дроту петельним способом. Зєднання гілок дерева. Надання естетичного вигляду виробу.


Практичні роботи. Прийоми виконання листочків дерева петельним способом. Прийомів виконання квітів дерева петельним способом. Формування гілок дерева. Оздоблення.

Учні: знають послідовність виконання петельного плетіння, застосування для виготовлення виробів.

Учні: уміють виконувати петельне плетіння; користуватися інструкційною карткою.

Збагачення уявлень про види сувенірів з бісеру; оздоблення бісерних робіт.

Здійснювати корекцію дрібної моторики на основі роботи з бісером, ножицями.


Список використаних джерел

1.              Ольга Андріянова «Бісер і стеклярус, фантазії та ідеї» 2010р. Київ Перо.
2.              Олена Вірко «Біжутерія із бісеру» 2009р. Донецьк: СКІФ – 64ст. іл.
3.              Олена Вірко «Фігурки тварин із бісеру» 2009р. Донецьк: СКІФ – 64ст. іл.
4.              Олена Вірко «Модні штучки з бісеру» 2010р. Донецьк: СКІФ – 64ст. іл.
5.              Олена Вірко «Аксесуари з бісеру» 2011р. Донецьк: СКІФ – 64ст. іл.
6.              Мара Антоначчо «Прикраси з намистин» 2008р.
7.              Мария Успенская «Бисер шаг за шагом» 2005р.
8.              Елена Артамонова «Бисер» 2007р.
9.              Людмила Божко «Бисер для девочок» 2005р. М: «Мартин» - 104 ст. іл.
10.          Донателла Чиотти «Бисер» 2006р.
11.         Васильєва Я.В «Цветы и деревья из бисера» - Аргумент Принт, 2013 – 256 ст. (Полезная книга).
12.         Беннер Дьольп Керол «Квіти, букети та композиції із бісеру» 30 проектів 2012р.
13.         Ольга Гулидова «Деревья из бисера» Москва Аст – Пресс книга, 2012 – 80ст. іл. «Мастер – клас на дому».
14.          Програма Трудове навчання. Швейна справа. Мерсіянова Г.М. 5-10 кл. (укр.) Сайт МОН 2009р.
15.          Програма Трудове навчання. Терещук Б.М. 9 клас (укр.) Благовіст 2004 р.
16.          Програми. Професійне навчання зі швейної справи для допоміжної школи (4-9 класи ). / Укл. Г.М. Мерсіянова . – К.-ІСДО, 1994 – 52 с.
17.         Трудове навчання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12 класи – К.: «Перун» Ірпінь, 2005. – 256 с.